اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.arsa.ir/fa/news/23/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%82%d9%86%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری