اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.arsa.ir/fa/news/27/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7

اشتراک گذاری