اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.aryahosp.com%2Far%2Fnews%2F8%2F%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b5-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25a9-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5%25d8%25a9

اشتراک گذاری