اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.atf.gov.ir/fa/news/524/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری