اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.atf.gov.ir/fa/news/638/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری