اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.atf.gov.ir/fa/news/765/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری