اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.dailygoodnews.com%2Ffa%2Fnews%2F365%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-C-C-%25d8%25a7%25d8%25b2-C-H-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری