اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.dailygoodnews.com/fa/news/389/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-Michio-Kaku-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری