اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.dailygoodnews.com/fa/news/406/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-RAM-%d9%88-ROM

اشتراک گذاری