اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/12706/%da%86%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری