اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/13160/%d8%b9%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری