اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/13416/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری