اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/13439/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3

اشتراک گذاری