اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/2007/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%af-Word

اشتراک گذاری