اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ekbatanonline.com/fa/news/6571/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3

اشتراک گذاری