اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.esfrd.ir/fa/news/717/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-800-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b5%d8%ad%d8%a7-%d8%af%d8%b1-3-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87

اشتراک گذاری