اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.farhang.gov.ir/fa/news/438636/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-12-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87-400-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری