اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.farhang.gov.ir/fa/news/514067/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d9%85%da%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری