اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.farhang.gov.ir/fa/news/514368/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری