اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.farhang.gov.ir/fa/news/518117/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

اشتراک گذاری