اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.farhang.gov.ir/fa/news/518125/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%88-%da%a9%d8%b1-%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری