اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.fniavaran.ir/fa/news/424228/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%af

اشتراک گذاری