اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3027/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری