اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3065/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری