اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3105/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-17-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa

اشتراک گذاری