اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3112/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87

اشتراک گذاری