اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3115/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری