اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.hesabras.com/fa/news/3433/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c

اشتراک گذاری