اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.ict.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F17962%2F25th-Session-of-Iran-Turkey-Joint-Commission-to-Be-Held-In-Ankara

اشتراک گذاری