اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4326/Reza-Taghipour-ICT-is-the-main-way-to-have-a-Green-Earth

اشتراک گذاری