اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4354/Reported-cyberfraud-losses-double-in-2009-FBI

اشتراک گذاری