اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4396/CEO-of-Post-Company-of-I-R-announced-PDA-tender-will-be-executed

اشتراک گذاری