اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4420/Wireless-picture-transfers-faster-than-ever-with-Eye-Fi-Pro-X2-upgrade

اشتراک گذاری