اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4422/IBM-Unveils-Power7-Blades-New-Edition-of-AIX

اشتراک گذاری