اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4461/CEO-of-ITC-announced-The-Act-of-establishing-Information-Security-Management-System-was-notified

اشتراک گذاری