اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4475/CEO-of-TCI-announced-Using-the-domestic-products-to-develop-the-network

اشتراک گذاری