اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4485/Minister-of-ICT-announced-The-Third-Operator-is-going-to-develop-e-government

اشتراک گذاری