اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4490/General-Director-of-Infrastructural-Affairs-announced-Codifying-the-criteria-to-use-the-business-process-management-system

اشتراک گذاری