اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4500/Latest-MacBook-Pro-CPU-runs-so-hot-it-can-boil-water

اشتراک گذاری