اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4502/CEO-of-Post-Bank-of-Iran-announced-Online-banking-services-will-be-presented-in-18-province-s-villages

اشتراک گذاری