اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4515/Reza-Taghipour-Scientific-competition-is-the-top-line-in-the-world

اشتراک گذاری