اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4525/Vice-deputy-of-management-development-and-logistics-affairs-announced-Making-fit-the-organization-chart-of-the-ministry-after-privatization

اشتراک گذاری