اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4527/Minister-of-ICT-Minister-s-deputy-of-technology-and-international-affairs-was-appointed

اشتراک گذاری