اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4544/Vice-deputy-of-management-development-and-logistics-affairs-announced-Organizing-the-human-resource-in-the-ministry-of-ICT

اشتراک گذاری