اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4576/Minister-of-ICT-emphasized-on-macro-management-of-veterans-affairs-by-relying-on-IT

اشتراک گذاری