اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4588/World-Telecommunication-and-Information-Society-anniversary-will-be-held-with-the-presence-of-Minister-of-ICT

اشتراک گذاری