اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4604/Head-of-ISA-Unveiling-some-new-satellites-in-the-second-half-of-the-year

اشتراک گذاری