اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4608/General-Director-of-the-Ministry-s-Public-Relations-announced-The-meeting-of-the-ministry-s-deputies-council-will-be-held-in-Khorramshahr

اشتراک گذاری