اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4611/Taghipour-announced-32-Acts-for-ICT-development-in-Khorramshahr

اشتراک گذاری