اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ict.gov.ir/en/news/4650/CEO-of-I-R-I-Post-announced-11-percent-of-inside-and-outside-civil-travel-decreased

اشتراک گذاری